OS स्मृति, स्मृति भाग संख्या की सूची OS

  • पार्ट Nnmber
  • निर्माता
  • विवरण
  • OSMIRGB
  • OptoSupply 
  • Flash Ribbon Light  
  • OSWIRGB
  • OptoSupply 
  • Waterproof Flash Ribbon Light  

1