NA स्मृति, स्मृति भाग संख्या की सूची NA

 • पार्ट Nnmber
 • निर्माता
 • विवरण
 • NAND01G-B2B
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND01GR3B2CN6E
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND01GR4B2CN6E
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND01GW3A0AN6
 •  
 • Mbit, Mbit, Mbit, Gbit (x8/x16) Byte/264 Word Page, 1.8V/3V, NAND Flash Memories  
 • NAND01GW3A2B-KGD
 • Numonyx 
 • Known Good Gbit Byte/264 word page, NAND Flash memory  
 • NAND01GW3A2BE06
 • Numonyx B.V 
 • Known Good Die, 1 Gbit (x 8/x 16), 528 Byte/264 word page, 3 V, NAND Flash memory 
 • NAND01GW3B2CN6E
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND01GW4A2B-KGD
 • Numonyx B.V 
 • Known Good Die, 1 Gbit (x 8/x 16), 528 Byte/264 word page, 3 V, NAND Flash memory 
 • NAND01GW4A2BE06
 • Numonyx 
 • Known Good Gbit Byte/264 word page, NAND Flash memory  
 • NAND01GW4B2CN6E
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02G-B2D
 • Numonyx 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, NAND flash memories  
 • NAND02GR3B2CN6E
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GR3B2D
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR3B2DN6E
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR3B2DN6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR3B2DZA6E
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR3B2DZA6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR4B2CN6E
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GR4B2D
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR4B2DN6E
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR4B2DN6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR4B2DZA6E
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GR4B2DZA6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GW3B2BN1E
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BN1F
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BN6E
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BN6F
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BZA1E
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BZA1F
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BZA6E
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2BZA6F
 • Numonyx 
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2CN6E
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW3B2D
 • Numonyx 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, NAND flash memories  
 • NAND02GW3B2DN6E
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GW3B2DN6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GW3B2DZA6E
 • Numonyx 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, NAND flash memories  
 • NAND02GW3B2DZA6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GW4B2CN6E
 • Numonyx  
 • 1-Gbit, 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page, NAND flash memory  
 • NAND02GW4B2D
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GW4B2DN6E
 • Numonyx 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, NAND flash memories  
 • NAND02GW4B2DN6F
 • Numonyx 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, NAND flash memories  
 • NAND02GW4B2DZA6E
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND02GW4B2DZA6F
 • Numonyx B.V 
 • 2-Gbit, 2112-byte/1056-word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND flash memories 
 • NAND04G-B2D
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B2CN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2CN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2CN6E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B2CN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2CZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B2CZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2CZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2CZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2D
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DN6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DZL1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B2DZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B2DZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CN6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B4CZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4CZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4DN1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B4DN1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B4DN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B4DN6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B4DZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR3B4DZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4DZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR3B4DZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2CN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2CN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2CN6E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B2CN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2CZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B2CZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2CZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2CZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2D
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DN6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B2DZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B2DZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CN6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B4CZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4CZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4DN1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B4DN1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B4DN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B4DN6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GR4B4DZL1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4DZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4DZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GR4B4DZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW3B2B
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page NAND Flash Memories  
 • NAND04GW3B2BN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page NAND Flash Memories  
 • NAND04GW3B2BN6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 Byte/1056 Word Page NAND Flash Memories  
 • NAND04GW3B2CN1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CN1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CN6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CZL1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CZL6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2CZL6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2D
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2DN1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2DN1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2DN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2DN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW3B2DZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B2DZL1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW3B2DZL6E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW3B2DZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW3B4CN1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CN1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CN6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CZL1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CZL6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4CZL6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DN1E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DN1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DN6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DN6F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DZL1E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DZL1F
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DZL6E
 • Numonyx 
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW3B4DZL6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW4B2CN1E
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW4B2CN1F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 
 • NAND04GW4B2CN6E
 • Numonyx  
 • Gbit, Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, NAND Flash memories  
 • NAND04GW4B2CN6F
 • Numonyx B.V 
 • 4 Gbit, 8 Gbit, 2112 byte/1056 word page multiplane architecture, 1.8 V or 3 V, NAND Flash memories 

1 2 3